Impresum

Izdavač:

Bošnjački informativni centar
28. novembar 54, Novi Pazar, Sandžak, Srbija
Matični broj: 28334249
Registarski broj: IN001169
web: behar.tv

Behar TV urednički kolegijum

Urednički kolegijum odgovoran je za to da se u procesu proizvodnje sadržaja i programa Behar TV kontinuirano pridržava striktnih smjernica za integritet, tačnost i nepristrasno izvještavanje, koji predstavljaju principe primijenjene na cijelu behar.tv platformu, sa ciljem da doprinese stvaranju potpunije slike u regiji.

Primjedbe na naše sadržaje ili izvještavanje možete poslati na: redakcija@behar.tv